Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst van Smart Trade BVBA, maar dan specifiek toegepast op goederen aangeboden op www.chinese-oolong-thee.com

Artikel 2 : Tot standkoming van de overeenkomst.

De klant erkent door het plaatsen van een bestelling voldoende te zijn ingelicht door Smart Trade BVBA of hoe dan ook voldoende op de hoogte te zijn, dat de bestelde diensten en/of producten overeenstemmen met zijn noden en zijn verwachtingen. De aansprakelijkheid dienaangaande rust volledig bij de klant.

Artikel 3 : Levering en betaling

Leverings – en uitvoeringstermijnen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen geen aanleiding zijn voor annulering van de overeenkomst of schadevergoeding.

De eventuele klachten betreffende de levering kunnen in geen geval als voorwendsel worden aangewend om een terugbetaling te eisen.

Artikel 4 : Garantie en aansprakelijkheid:

Smart Trade BVBA garandeert de werking van haar producten. De klant moet Smart Trade BVBA onmiddellijk informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen Smart Trade BVBA door de klant of door een derde.

In geen geval is Smart Trade BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen tengevolge van gerechtelijk procedures ingesteld door eventuele derden tegen de klant.

De aansprakelijkheid voor het behoorlijk gebruik van het product, overeenkomstig de specificaties, de documentatie en de instructies van Smart Trade BVBA is volledig voor rekening van de klant.

Smart Trade BVBA kan enkel en alleen aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade uit de in met haar gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet geschreven verplichtingen en dit voor maximaal het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 5 : Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op de websites of producten aangebracht door Smart Trade BVBA vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Het is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Smart Trade BVBA om kopieën, vertalingen, bewerkingen, aanpassingen, wijzigingen, herverpakkingen,  van het geheel of van een gedeelte van de producten, in welke vorm of op welke manier dan ook, te doen.

Smart Trade BVBA behoudt zich het recht toe tegen elke voornoemde inbreuk burgerrechtelijke vervolging in te stellen of een strafklacht in te dienen.

Artikel 6 : Verkoop op afstand

Indien de klant consument is en de aankoop van producten online geschiedt voor niet-beroepsmatige doeleinden, wordt de koopovereenkomst onderworpen aan de dwingende bepalingen van toepassing op de verkopen op afstand.

Alle bepalingen van huidige algemene voorwaarden die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van toepassing op verkopen op afstand, zullen geen uitwerking krijgen, zonder evenwel  de overige bepalingen komen te vervallen.

De consument beschikt in dat geval over een bedenktermijn van 7 dagen om de overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, waarna de overeenkomst definitief verbindend wordt in al haar onderdelen.

Artikel 7 : Toepasselijk recht

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.